علائمی در نوزاد که ممکن است شما را بترساند

منبع: bartarinha
 ۴۸۵ روز پیش - یکشنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ ۰۸:۳۴:۰۰ - گزارش محتوای نامناسب
کتابهای زیادی دربارهی بارداری و زایمان خواندهاید. کلاسهای مختلف رفتهاید. حالا نوزاد شما متولدشده است. چقدر دربارهی او میدانید؟
وبسایت 5040: کتابهای زیادی دربارهی بارداری و زایمان خواندهاید. کلاسهای مختلف رفتهاید. حالا نوزاد شما متولدشده است. چقدر دربارهی او میدانید؟
10 مورد عجیب اما عادی در نوزادان تازه متولد شده
Cradle Cap یا درماتیت سبوره نوزادی
درماتیت سبوره یک بیماری پوستی شایع در نوزادان است. علت اصلی پیدایش این مشکل مشخص نیست. عارضه به شکل لکههایی زردرنگ و چرب روی سر و گاه صورت نوزاد نمودار میشود. اما باید بدانید این لکهها پس از چند ماه خودشان از بین میروند. میتوانید دو یا سه بار در هفته روی آنها روغن بچه بمالید تا سریعتر رفع شوند.
زمان رفتن نزد پزشک: خوشبختانه این بیماری زیاد جای نگرانی ندارد و تنها چند دانهی ساده است. اگر متوجه شدید شرایط نوزاد در حال بدتر شدن است و تکههای زردرنگ به پشت سر او در حال گسترشاند شاید بهتر باشد با پزشک نوزادتان مشورت کنید.
مدفوع خیلی زیاد
شاید استفاده از کلمهی " خیلی زیاد " کمی اغراق باشد. شما تنها مادری نیستید که مجبورید با وجود پوشک مدفوع کودکتان را از روی ملافهها تمیز کنید. مدفوع کودکان بیشتر مایع است و بافتهایی شبیه بهدانهی خردل نیز در آن وجود دارد.
زمان رفتن نزد پزشک: تا زمانی که مدفوع کودک رنگ دارد ( رنج رنگی قهوهای تا سبز و زرد ) و تکههای دانه مانند در آن دیده میشود اشکالی وجود ندارد. اما اگر در مدفوع نوزاد خود متوجه لکهی خون شدید وقت آن رسیده است که نزد پزشک بروید.
سینههای بزرگ
هورمونهایی که در تمام بارداری شما را اذیت میکردند را به یاد میآورید؟ خوب مقداری از آن به نوزاد شما هم منتقلشده است. متأسفانه یکی از عوارض جانبی نه ماه بودن نوزاد در شکم شما میتواند همین بزرگ شدن سینهها باشد. قرار گرفتن نوزاد در معرض هورمونهای بدن شما سبب رشد بافت سینه شده است و از بین رفتن این هورمونها زمان میبرد. اما نگران نباشید، چیزی وجود ندارد که بخواهد ذهن شما را درگیر کند، این مشکل خودش برطرف خواهد شد.
زمان رفتن نزد پزشک: دقت کنید آیا هرگونه قرمزی اطراف سینههای نوزاد میبینید یا نه. اگر اینطور است دمای بدن او را اندازه بگیرید. اگر قرمزی با تب همراه بود میتواند نشانهای از یک مشکل جدیتر باشد و باید کودک خود را نزد پزشک ببرید.
10 مورد عجیب اما عادی در نوزادان تازه متولد شده
صداهای عجیب
اگر انتظار کمی گریهی گاهوبیگاه از نوزاد خود داشتهاید بهتر است دوباره به این موضوع فکر کنید. نوزاد شما ممکن است خروپف کند، ناله کند و خرناس بکشد و هر نوع صداهای عجیب و خندهدار دیگری که انتظار آن را نداشتهاید. همهی این صداهای عجیبی که شما میشنوید به علت باریک بودن مسیرهای عبور هوا در مراحل اولیهی زندگی نوزاد تازه متولدشده است. این مسیر باریک باعث میشود مخاط در آن گیرکرده و این صداها ایجاد شوند.
زمان رفتن نزد پزشک: دقت کنید آیا نوزاد با هر بار نفس کشیدن خرخر میکند یا نه. اگر اینطور است شاید مشکل تنفسی داشته باشد.
عطسههای مداوم
به یاد داشته باشید کودک شما تازه وارد این جهان شده است و ممکن است به بسیاری از چیزهایی که شما در مقابل آن ایمنید حساس باشد. بنابراین اگر کودک شما بیمار نیست اما مرتباً عطسه میکند شاید در تلاش است ذرات خارجی را از مسیرهای تنفسی خود دور کند. نگاه کردن به خورشید نیز میتواند عامل دیگری برای عطسه باشد. دلایل رایج دیگر عطسههای زیاد تلاش کودک برای رهایی از مخاط اضافی و حتی مایع آمنیوتیک از مسیرهای تنفسی است.
زمان رفتن نزد پزشک: اگر عطسههای کودک با صدای خسخس همراه است او را برای معاینه نزد پزشک ببرید. ممکن است علت عطسهها آلرژی یا چیزهای دیگری باشد که نیاز به درمان دارند.
حرکات تشنجی ناگهانی
حرکات تشنجی رندم و انقباض عضلات میتواند در ابتدا برای شما نگرانکننده به نظر برسد اما همهی اینها را بخشی از مراحل رشد کودک بدانید. در ماههای اول پس از تولد کودک با تغییرات زیادی مواجه میشود که هریک میتواند باعث واکنشهای ناشی از وحشتزدگی در کودک شود. شاید این واکنشها رندم بوده و یا اینکه بر اثر صدایی باشند که کودک شنیده است، بههرحال اینها بعد از سه یا چهار ماه رفع میشوند.
زمان رفتن نزد پزشک: تنها اگر کودک این واکنشها را نشان نداد باید نگران شوید. این یعنی چیزی درست نیست. در این شرایط بهتر است با پزشک مشورت کنید.
10 مورد عجیب اما عادی در نوزادان تازه متولد شده
شکل عجیب سر
زایمان کار سختی است اما باید به یاد داشته باشید شما این کار را تنهایی انجام ندادهاید. نوزاد برای پایین آمدن از کانال تلاش زیادی میکند، درنتیجه ظاهر ملتهب و قرمز او پس از تولد چیز عجیبی نیست. ازآنجاییکه سر کوچک نوزاد هنوز نرم و قابلانعطاف است استخوان لگن شما میتواند باعث صاف شدن بخشی از آن شود. حتی اگر این اتفاق زمان زایمان نیفتد ممکن است با زیاد خوابیدن نوزاد به پشت یا پهلو تکهای از سر او صاف شود. اگر متوجه این حالت شدید بهتر است بیشتر نوزاد را در دستان خود نگهدارید و زمانی که بیدار است او را دمر بخوابانید.
زمان رفتن نزد پزشک: اگر تلاش خود را کردید ولی بازهم تکههایی از سر نوزاد صاف بودند بهتر است با پزشک مشورت کنید. شاید لازم باشد نوزاد شما موقتاً از کلاههای مخصوص استفاده کند تا شکل سر او درست شود. دقت کنید بیشترین زمان اثرگذاری این کلاهها 4 تا 6 ماهگی است، پس بهتر است برای رفتن نزد پزشک زیاد تعلل نکنید.
اندام تناسلی متورم
اگر نوزاد شما بهتازگی متولدشده است شاید متوجه شوید برخی از اندامهای او بزرگتر از چیزی است که شما انتظار داشتید. کودک قبل از تولد در شکم شما در معرض هورمونها قرار میگیرد. از طرف دیگر این تورم میتواند ناشی از مایع اضافهای باشد که در اطراف بیضهها جمع شده است. اما نگران نباشید، این مایع بهتدریج در طی چند روز از بدن نوزاد دفع خواهد شد.
زمان رفتن نزد پزشک: اگر این تورم تا چند روز پس از تولد نوزاد برطرف نشد بهتر است نزد پزشک بروید، خصوصاً اگر نوزاد شما پسر است.
خون در پوشک
حتی کوچکترین لکههای خون در پوشک نوزاد کافی است تا والدین را بترساند. اما همیشه چیز خطرناکی وجود ندارد. دلایل زیادی برای وجود خون در پوشک وجود دارد که اغلب آنها موقتاند. اگر نوزاد شما دختر است شاید این خون ناشی از قرارگیری نوزاد در معرض هورمونهای زیاد در رحم شما بوده است.
این حالت شبیه به یک عادت ماهانهی خیلی کوچک است که برای نوزاد دختر بر اثر هورمون استروژن در روزهای زایمان  ایجاد میشود. هورمونها بهسرعت از بدن او خارج خواهند شد. دلیل دیگر میتواند حرکت سخت مدفوع در رودهها باشد که سبب یک زخم کوچکشده است. اگر کودک را ختنه کردهاید شاید این خون برای زخمی باشد که در حال ترمیم است.
زمان رفتن نزد پزشک: باوجودی که این وضعیت اغلب عادی است اما بهتر است احتمالات را کنار گذاشته و با پزشک مشورتی کنید.
چپ بودن چشمها
در ابتدا انتظار ضعیف بودن چشمهای نوزاد را باید داشته باشید. کودک شما در تلاش است با تواناییهایی که بهتازگی متوجه آن شده است کار کند، مانند حس بینایی. زمان میبرد تا بتواند کودک ماهیچههای چشم خود را کنترل کند و از تکنیکهای تمرکز استفاده کند.
زمان رفتن نزد پزشک: اگر پس از گذشت شش ماه هنوز هم کودک شما چشمهایش چپ به نظر میرسید و نمیتوانست آن را کنترل کند شاید مشکلی وجود داشته باشد. اگر چشمهای کودک در دو جهت متفاوت حرکت میکند شاید چشمهای او لوچ است. اگر تنها یک چشم اشتباه حرکت میکند شاید مشکل تنبلی چشم و یا آمبلوپی باشد.

برچسب ها

نظرات

پربازدیدترین خبر های تلگرام

پر بازدیدترین ها

خبر های مرتبط

Web Analytics