میز کارتان درباره شما چه میگوید؟

منبع: bartarinha
 ۲۸۸ روز پیش - یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۱۹:۰۰ - گزارش محتوای نامناسب
هر کارمندی به شیوهای میز خود را میچیند و تعدادی از تحقیقهای علمی پیشنهاد میدهند که احتمالا شیوه چیدن میز کارتان بر شکلی که کار میکنید اثرگذار است. میز کارتان درباره شما چه اطلاعاتی را افشا میکند؟
وبسایت دیجی کالا - اسماعیل دلخموش: هر کارمندی به شیوهای میز خود را میچیند و تعدادی از تحقیقهای علمی پیشنهاد میدهند که احتمالا شیوه چیدن میز کارتان بر شکلی که کار میکنید اثرگذار است. ایدههایی وجود دارند که مدعیاند محیط نامنظم و بهمریخته باعث خلاقیت کارمندان میشود و ایدههایی که معتقدند بهمریختگی بیش از حد تمرکز فرد را بهم میزند.
سم گاسلینگ (Sam Gosling) یکی از اساتید دانشگاه تگزاس در شهر آستین معتقد است محیطهای فیزیکی که افراد با آنها تعامل دارند مثل میز کار میتواند نشاندهنده شخصیت فرد باشد. در واقع این محیطها تبلور مجموعه گستردهای از رفتارهای فرد در طول زمان هستند.
لیلی برنهایمر (Lily Bernheimer) مشاور در حوزه روانشناسی محیطی با کار بر روی نظریات سم گاسلینگ، پنج نوع تیپ شخصیتی را بر اساس شیوه چیدن میز افراد مشخص کرده است.
پیش از بررسی این پنج مدل باید اشاره کرد که این محقق در این پژوهش از مدل پنج عاملی شخصیت بهره گرفته است. مدلی که متغیرهای مربوط به شخصیت افراد را بررسی میکند و از پنج بعد روانرنجوری، برونگرایی، سازگاری، استقبال از تجربه و وظیفهشناسی تشکیل شده است.
حال برویم سراغ اصل مطلب، میز کارتان درباره شما چه اطلاعاتی را افشا میکند؟
شلخته
میز کارتان درباره شما چه میگوید؟
میز کار افرادی که در این دسته قرار میگیرند کاملا بینظم، رنگارنگ، پر از خرت و پرت و آثار شخصی فرد است. برنهایمر معتقد است این افراد بیشتر برونگرا هستند و با همکاران خود رابطه خوبی دارند. اگر تعیین جای نشستن این افراد در اختیار خودشان باشد ترجیح میدهند جایی پررفت و آمد را در دفترکار به عنوان جای نشستن انتخاب کنند.
در عین حال این افراد آنقدر مشغول و فعال هستند که عموما فرصتی برای تر و تمیز کردن میزکار و محیط اطرافشان ندارند.
مینیمالیست
میز کارتان درباره شما چه میگوید؟
این افراد جریانهای روتین و قاعدهمند را ترجیح میدهند. البته آنها لزوما درونگرا نیستند. در حقیقت نمیتوان براساس یک میزکار کاملا منظم به این نتیجه رسید که فرد صاحب میز لزوما آدم درونگرایی است. اما میشود گفت چند ویژگی شخصیتی فرد مینیمالیست بسیار قوی است. وظیفهشناسی، نظم و احتیاط از جمله این ویژگیها هستند. این افراد عموما سختکوش، قابلاعتماد، به دنبال دستاورد هستند و براساس ساختار و برنامهریزی کار میکنند.
تسخیرکننده
میز کارتان درباره شما چه میگوید؟
این دسته به شکلی به محیط افراد دیگر هم دستدرازی میکنند. در طول زمان ویژگیهای شخصیتی آنها بر روی کل محیطکار و حتی محیط کار و میز افراد دیگر هم اثر میگذارد. برای مثال اگر یک صندلی اضافه در دفتر وجود داشته باشد آنها ممکن است کتشان را به آن صندلی بیاویزند، ممکن است بعضی از وسایلشان را روی میز فردی دیگر قرار دهند یا بخشی از میز طرف مقابل را هم اشغال کنند. آنها علاقهمندند در مرکز دفتر کار قرار داشته باشند و برای نشان دادن مالکیت خود نسبت به میز و وسایلشان حساسیت بیشتری دارند.
طبیعتا نشستن کنار این افراد ممکن است سختیهای خاص خودش را داشته باشد، اگر کنار یکی از این افراد نشسته باشید و دفتر کارتان نوعی پارتیشنبندی داشته باشد از وجود این مرزها خیلی خوشحال میشوید. در غیر این صورت باید انتظار این را داشته باشید که وسایل این دسته از همکارانتان را در محیط شخصیتان ببینید، ببینید که آنها به تدریج وارد مرزهای میز و محیط شما هم میشوند.
شخصیساز
میز کارتان درباره شما چه میگوید؟
اگر روی میزتان مجموعه خاصی از مجلهها یا کتابها را جمع کردهاید، یا یک اثر هنری، عکس یا یک یادگاری خاص را نگهداری میکنید ممکن است به این دسته تعلق داشته باشید.
شخصی سازها یک محیط کار خاص برای خودشان میسازند که نشان میدهد احتمالا صفتهایی مثل خلاقیت، عقلانیت و گشودگی و استقبال از تجربههای جدید در آنها قوی است. این افراد کنجکاوند، برونگرا هستند و عموما خلاقیت بالایی دارند.
این دسته از شغلشان عموما راضیترند، از نظر روانی شرایط مناسبی دارند و از سلامت فیزیکی بهتری هم برخوردار هستند. ویژگیهایی که هم به نفع خودشان است و هم به نفع سازمان.
گوشهگیر
میز کارتان درباره شما چه میگوید؟
اگر میز کارتان در یک محیط پر رفت و آمد قرار داشته باشد دچار استرس میشوید؟ از این بیزارید که میز کارتان پشت به در باشد؟ باید گفت که این استرس دلایلی تکاملی دارد. در طول زمان برای انسان مفیدتر بوده که در موقعیتی قرار داشته باشد تا بر خطرهای احتمالی که تهدیدش میکنند اشراف داشته باشد.
این گروه از همین دسته هستند، آنها از محیطهای شلوغ خوششان نمیآید و داشتن فضا و محیط شخصی برایشان بسیار ضروری است. آنها چندان علاقهای به تعامل ندارند و از اینکه چیزی تمرکزشان را بهم بزند پرهیز میکنند. آنها دوست دارند یک گوشه در حالی که پشتشان به دیوار است بنشینند و خلوت خودشان را داشته باشند. این افراد ممکن است کمی بدخلق به نظر برسند ولی صرفا با این ویژگیها قضاوتشان نکنید.
گرچه تا حد زیادی درونگرا هستند اما ممکن است خلاقیت و بهرهوری زیادی هم داشته باشند. آنها را باید تا جای ممکن به حال خودشان بگذارید، سعی کنید ناگهان پشت سرشان سبز نشوید و غافلگیرشان نکنید.

برچسب ها

نظرات

پربازدیدترین خبر های تلگرام

پر بازدیدترین ها

خبر های مرتبط

Web Analytics